Bestuursbesluiten

bestuurstafel

19 november 2021

- De activiteitencommissie wordt verzocht filmvertoning alsnog te onderzoeken.
- Klimaatbeheersing zou toegepast moeten worden voor het hele gebouw.
- Dit past niet binnen de huidige budgetten. Wellicht wel met subsidie.
- Het voorstel van Jaap Veneman voor sfeerverlichting in de grote zaal is akkoord.
- De opheffing van Canta Classica is geheel afgerond.
- Bridgeclub Mierlo is afdeling geworden op 1 november jl.
- Het doorgaan van o.a. de kerstviering zal afhangen van de persconferentie op 3 dec a.s.

13 november 2021

- In aanvulling op overheidsmaatregelen wordt in De Vliegert de 1,5 meter afstand verplicht.
- Evenementen met veel bezoekers gaan niet door.
- Avondactiviteiten gaan niet door.
- Op 4 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

15 oktober 2021

- Het alarm moet ook bij kortstondige afwezigheid van personen ingeschakeld worden.
- De aanschaf van pinautomaten wordt opnieuw overwogen.
- Het verzoek van Bridgeclub Mierlo om afdeling van De Kersenplukkers te worden is ingewilligd.
- De creatieve club krijgt geen bijdrage voor een betaalde begeleider.

17 september 2021

- Het tekort aan BHV-ers wordt nogmaals aan de orde gesteld.
- Scannen van QR-codes wordt verplicht bij binnenkomst in De Vliegert.
- De nu gangbare toegangsprijzen voor optredens zijn te laag om goede artiesten te boeken.
- De ingediende begroting van de carnavalsvereniging is goedgekeurd.
- De vereniging doet weer mee aan de Rabo clubsupport actie.

13 augustus 2021

- Dit jaar is er geen kermismatinee.
- Bij de danslessen vanaf 4 oktober zijn maximaal 60 deelnemers toegestaan.
- Als er meer dan 100 mensen zich aanmelden voor de ALV zal een tweede sessie worden gehouden.
- Bij het bier- en wijnfestijn mogen geen producten verkocht worden. Bestellingen plaatsen mag wel.

16 juli 2021

- Bartarieven zullen worden afgerond op 10 cent.
- Er komen drie rekenmachines voor het barpersoneel.
- Het bestuur is akkoord met de door de activiteitencommissie ingediende planning voor het najaar.
- Er zijn nog maar 6 BHV-ers over. We doen een beroep op afdelingen en activiteiten om kandidaten te vinden.
- Het document WBTR Overzicht is vastgesteld en op de website gepubliceerd bij Reglementen.
- De zaalinrichting voor de dansavonden mag niet meer op vrijdag al gemaakt worden.
- Een verzoek om na zaalgebruik tafels en stoelen te laten staan zoals gebruikt is afgewezen.
- Tarief 2 voor consumpties blijft gehandhaafd voor externe partijen, ook als zij zaalhuur betalen.
- Vereniging De Zonnebloem komt in aanmerking voor korting op de zaalhuur.

18 juni 2021

- De dartclub krijgt betere bordverlichting.
- Het verplaatsen van een dartbord naar een andere wand is niet akkoord.
- Verlichting van de nooduitgang is op de actielijst geplaatst.
- Mierlo Vocaal kan de grote zaal huren op 20 of 27 juli.
- Schilderen op nummer mag een nieuwe activiteit worden. Wordt verder onderzocht.
- De Linedanceclub mag op 22 juli een afsluitavond met buffet organiseren.
- Het dagelijks bestuur blijft formeel bestaan maar heeft geen speciale bevoegdheden.
- Het bestuur heeft vastgelegd hoe de WBTR geïmplementeerd wordt.
- Op 6 oktober a.s. zal de lang verwachte ALV hopelijk plaatsvinden.
- De vrijwilligersavond zal plaatsvinden op 13 november a.s.
- Voor derden wordt het mogelijk consumpties tegen tarief 2 af te nemen.

31 mei 2021

- De op 5 juni te versoepelen coronaregels staan het openen van De Vliegert weer toe.
- We openen op maandag 7 juni.
- Er gelden per 7 juni hogere bartarieven.
- Afdelingen en Activiteiten beslissen zelf wanneer zij weer in actie komen.
- De voorzomeropeningstijden worden vervangen door de normale openingstijden.

18 mei 2021

- De jaarrekening over 2020 is door het bestuur goedgekeurd.
- De begroting voor 2021 is door het bestuur goedgekeurd.

15 december 2020

- De Vliegert wordt per direct gesloten voor alle activiteiten, tenminste tot 19 januari 2021.

18 november 2020

- De Vliegert zal na de verplichte sluiting van twee weken weer beperkt geopend worden m.i.v. 19 november.
- Hierbij gelden de eerder vastgestelde protocollen.

20 oktober 2020

- De regeling zaalhuur voor externe gebruikers tijdens de coronaperiode is vervallen.
- Een nieuwe algemene regeling zaalhuur voor externe gebruikers is vastgesteld en in te zien op de website.
- Het vergaderschema voor 2021 is vastgesteld en in te zien op de website.

14 oktober 2020

- De Algemene Ledenvergadering 2020 wordt geschrapt.
- Het mondkapje wordt verplicht tijdens de gedeeltelijke lockdown.
- De horecafaciliteiten van De Vliegert zijn gesloten tijdens de gedeeltelijke lockdown.

15 september 2020

- De tarieven voor zaalhuur voor externe gebruikers tijdens de coronaperiode is vastgesteld.
- Vanaf 7 oktober zal de grote zaal vanaf 14:00 als inloopcafé worden ingericht op woensdag- en vrijdagmiddag.
- De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdagmiddag 28 oktober a.s.
- Ventilatie wordt een speerpunt. Er wordt bezien of hiervoor een werkgroep kan worden opgericht.

18 augustus 2020

- Vanaf 24 augustus is De Vliegert normaal open voor activiteiten als deze aan het Covid-19 protocol voldoen.
- Vrije inloop is niet toegestaan. Men moet zich vooraf aanmelden.
- Vrijwilligersavond zal dit jaar niet plaatsvinden en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.
- Vooralsnog wordt afgezien van de aanschaf van een pinautomaat.

16 juni 2020

- Er wordt vanaf 1 juli a.s. gewerkt aan een proefopenstelling van De Vliegert.
- Het verenigingsbestuur stelt een voorwaardenprotocol op.
- Voorzitters en contactpersonen van afdelingen en activiteiten stellen een eigen protocol op.
- Uitgangspunt is het genoemde voorwaardenprotocol.
- Inleverdatum voor de afdelingsprotocollen is 1 juli a.s.
- De voorzitters/contactpersonen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst voor nadere afstemming op 8 juli 2020 in de grote zaal.
- De mogelijkheid wordt bezien om af te wijken van de normale zomeropenstelling van De Vliegert.
- Er komen echter geen extra openstellingstijden voor de avonduren.
- Diverse hygiënemaatregelen t.b.v. de proefopenstelling zullen worden voorbereid.
- De z.g. Veranderclub wordt voorlopig geparkeerd.
- De aanschaf van een projectiescherm voor de grote zaal wordt uitgesteld.

19 mei 2020

- Tot 1 september blijft De Vliegert gesloten. In augustus wordt er een nader besluit genomen.
- Vergaderingen met een beperkt aantal deelnemers zijn in overleg met het bestuur weer mogelijk.
- Besturen van afdelingen en activiteiten zal worden gevraagd protocollen op te stellen voor een herstart.

9 maart 2020

- De Vliegert is wegens het coronavirus tot nader order gesloten voor alle activiteiten.

18 februari 2020

- De incasso voor donateurs zal plaatsvinden op 15 maart 2020.
- De incasso van de contributie zal plaatsvinden op 27 maart 2020.
- Het voorstel is om de contributie te handhaven op € 15,- per jaar.
- Een tariefsverhoging van ca. 10% voor de consumpties bij de bar gaat in per 1 maart 2020.
- De minimumentreeprijs van € 2,- blijft van kracht voor alle lezingen.
- De jaarrekening 2019 is voorlopig vastgesteld.
- De begroting 2020 is goedgekeurd.

14 januari 2020

- Er wordt een oefening met het BHV-team georganiseerd. Daarna een centrale ontruimingsoefening voor De Vliegert.
- De Brug geeft geen korting meer voor leden van De Kersenplukkers. De activiteit 'zwemmen' is daarmee opgeheven.
- Er komen nieuwe materiaalkasten. Een opruimronde voor alle afdelingen en activiteiten hoort daarbij.
- De vrijwilligersavond 2020 wordt verplaatst naar 21 november.

17 december 2019

- De voormalige rookruimte wordt opslagplaats. Er komen nieuwe kasten te staan.
- De Jeu de Boulesbaan wordt voorjaar 2020 opgeknapt in samenwerking met de gemeente.
- Voor de kerstviering van 2020 zullen geen gratis kaartjes worden uitgereikt aan optredende artiesten.
- De vrijwilligersavond 2020 zal plaatsvinden op 31 oktober.
- Voor een compleet klimaatbeheersingssyteem in de biljartzaal ontbreken de financiële middelen.
- Het probleem van de koude luchtstromingen in de biljartzaal zal worden aangepakt.

19 november 2019

- Om veiligheidsredenen mag geen meubilair op de buitenrookplaats worden gezet.
- De organisator van 'Automaatje' kan in De Vliegert kosteloos twee informatiebijeenkomsten houden.
- De Handwerk- en Creatieve beurs zal volgend jaar op een doordeweekse dag plaatsvinden.
- Het blijft zo dat er geen structurele geldstromen van de vereniging naar afdelingen en activiteiten gaan.
- Het bestuur zal het bestaande beleid m.b.t. voorgaande inventariseren en mogelijk publiceren.
- De luchtkwaliteit in de biljartzaal houdt de aandacht van het bestuur.
- De offerte contractverlenging van Bavaria is positief ontvangen.
- Het vergaderschema voor 2020 is vastgesteld.
- Commerciële verkoopactiviteiten in De Vliegert zijn niet toegestaan, ook niet bij activiteiten van externe partijen.

15 oktober 2019

- De kaartverkoop voor de kerstviering begint op 20 november.
- De rookruimte wordt per 1 november opgeheven.
- De vergadering met verenigingsbestuur en afdelingsbesturen wordt dit jaar niet gehouden.
- Onze redacteur heeft altijd kosteloos toegang tot lezingen en evenementen.
- Hoewel de luchtkwaliteit in biljartzaal en kleine zaal niet normoverschrijdend is blijft verbetering nodig.
- De installatie van een modern klimaatbeheersingssyteem zal worden onderzocht (begroot op € 60.000).

17 september 2019

- Er komt geen infoloket naar Seniorenbelangen. Wel wordt meer bekendheid aan SBG-M gegeven.

20 augustus 2019

- Het plan van Jaap Veneman voor de vervanging van de podiumverlichting is goedgekeurd.

16 juli 2019

- De Rabobank zal binnenkort twee schilderijen van Hein v.d. Boomen afleveren bij De Vliegert.
- Het project vervanging podiumverlichting kan doorgang vinden.
- Canta Classica kan eventueel repeteren op 21 augustus als zij barbezetting geregeld krijgen.
- Maarten Verbruggen heeft de functie van technisch beheerder van De Vliegert aanvaard.
- De dansavond op carnavalszaterdag 2020 kan doorgaan.
- De sluitingstijd voor de bar blijft 23:30 en om 23:45 dient De Vliegert gesloten te kunnen worden.
- Kaartverkoop bij de dansavonden wordt vervangen door contante betaling bij binnenkomst.
- Bij dansavonden zullen schaaltjes pinda's gratis zijn maar alleen op de bar.
- De organisatie van de dansavonden kan op vrijdag daaraan voorafgaand vanaf 18:00 beginnen.
- Bij biljartevenementen kan het bestuur van de club uiterlijk 14 dagen voor het evenement bestellingen plaatsen en afrekenen met het barbeheer.
- De biljartclub kan ook in de vakantieperiode op vrijdagmorgen voor 10:00 de biljartzaal poetsen.
- Er wordt overgegaan tot reparatie van de airco in de biljartzaal.
- De firma Heesmans zal meerdere luchtkwaliteitsmetingen in de biljartzaal uitvoeren tijdens grotere evenementen.

18 juni 2019

- De minimumtoegangsprijs voor lezingen wordt € 2,-.
- Vervanging van de podiumverlichting wordt onderzocht door een projectteam o.l.v. Jaap Veneman.
- De situatie rondom de Jeu-de-Boulesbaan wordt besproken met de gemeente.
- De problemen met de airco in de biljartzaal worden verder onderzocht door de firma Heesmans.

21 mei 2019

- De Jeu-de-Boulesbaan wordt niet opgeknapt door de vrijwilligers van MDO.
- Michiel Lenssen neemt de functie van 1e penningmeester in het verenigingsbestuur op zich.
- De 'bestek- en serviesvergoeding' van € 1,- per persoon wordt uit het reglement CMCV geschrapt.

16 april 2019

- Michiel Lenssen wordt benoemd als bestuurslid. Hij vult een tussentijdse vacature in.

19 maart 2019

- Er komt geen kassa bij de bar. Voor de barvrijwilligers is dat niet werkbaar.
- Door voorgaand besluit kan er geen PIN-automaat komen bij de bar.
- Wegens te hoge kosten en beperkte bruikbaarheid komt er geen Ideal voor bestellen van kaartjes.
- De afhaalregeling wordt de norm. Na de afhaaldatum gaan overgebleven kaartjes in de vrije verkoop.
- De kerstviering wordt verplaatst naar 11 december.
- Het biljarttoernooi in december kan doorgang vinden in de laatste week voor Kerstmis.
- In 2020 kan Canta Classica repeteren na de ALV en op woensdag na Carnaval.
- Spa 'Chateau Gerlach' wordt de bestemming van de groepsreis 2019.
- Er wordt een commissie Technische Zaken ingesteld.
- Het etentje van de Jokerclub zal plaatsvinden op 28 maart.

19 februari 2019

- Kaartverkoop voor de kerstviering zal lang tevoren aangekondigd worden.
- Kaartjes voor de kerstviering kunnen niet meer worden gereserveerd maar moeten worden afgehaald.
- De opbrengst van de komende clubactie van de Rabobank zal worden benut voor de podiumverlichting.
- Per 1 maart worden enkele foodartikelen in prijs verhoogd wegens gestegen inkooptarieven.

15 januari 2019

- De vereniging doet een beroep op de leden de vrijkomende functie van penningmeester in te vullen.
- De vereniging doet een beroep op de leden de vrijkomende functie van bestuurslid technische zaken in te vullen.
- De vereniging zoekt een vrijwilliger voor de kascommissie.
- Wegens te hoge kosten wordt voorlopig afgezien van airco in de grote zaal.
- Er komt een reserverolstoel in De Vliegert voor gebruik bij ongevallen.
- Niet gebruikte barmunten kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.
- Het jubileum van de bridgeclub wordt niet gesponsord door de vereniging.
- Het beleidsplan 2019-2023 wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd tijdens de ALV.
- De kerstviering blijft in de huidige vorm gehandhaafd. De toegangsprijs wordt licht verhoogd naar € 5,-.
- Optredende leden dienen ook voor de kerstviering te betalen maar hebben 50% korting.
- Er is geen verhoging van de bartarieven nodig, ondanks de BTW-verhoging.
- Activiteiten georganiseerd door de Activiteitencommissie dienen kostenneutraal te blijven.
- Koningsdag 2019 in De Vliegert komt te vervallen.
- Er komt een rondleiding voor de nieuwe BHV-teamleden op een vrijdagmiddag.

18 december 2018

- De belangstelling voor een groepsreis naar de Keukenhof zal worden gepeild.
- Bij de volgende Vliegert-Quiz mogen teams meedoen waarvan tenminste 1 deelnemer Kersenplukker is.
- De vereniging aanvaardt in dank een aanbod van de Rabobank om een schilderij van Hein van den Boomen te krijgen.
- Bij het Jastoernooi zal consumptietarief 1 gelden ondanks dat het een open activiteit is.
- Per 1 januari 2019 wordt het vaasje tapbier een aparte categorie bij de consumpties.

20 november 2018

- De contributie voor Werelddansen wordt verhoogd naar € 32,50 per jaar met ingang van januari 2019.
- Het bestuur van de fietsclub wordt geadviseerd het dragen van fietshelmen tijdens de tochten te promoten.
- Afdelingen en externe partijen kunnen niet meer rekenen op beschikbaarheid van zaalvrijwilligers.
- Het formulier aanvraag evenement wordt in verband met vorig punt gewijzigd.
- Het vaasje tapbier wordt toegevoegd aan het barassortiment, prijscategorie speciale bieren.
- De podiumverlichting in de grote zaal zal worden vervangen.
- Het beleidsplan voor 2019-2023 is besproken en vastgesteld.

16 oktober 2018

- Aanvraag van De Kersenlanders voor een optreden op 13 januari 2019 is goedgekeurd.
- Aanvraag van Harmonie St. Lucia voor een optreden op 24 maart 2019 is goedgekeurd.
- Witte barmunten komen beschikbaar voor externe partijen maar tegen een hoger tarief dan voor interne partijen.
- Er zal overleg plaatsvinden over het doorgaan van reguliere activiteiten tijdens de kermismatinee van 2019.

18 september 2018

- Er is een budget van € 300,- gereserveerd voor 2019 ten behoeve van themaversieringen.
- Lezing 'Rembrandt in de Jordaan' kan doorgang vinden met entreeprijs € 7,50.
- Er komt geen vitrinekast te staan in De Vliegert.
- Een voorstel voor z.g. zwerfboeken wordt nader bestudeerd.
- De vrijwilligersavond volgend jaar (2019) wordt gehouden op 26 oktober.

26 augustus 2018

- Leden worden verzocht artikelen voor lokale bladen via de redactie van De Kersenplukkers in te dienen.
- Webpagina's van afdelingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van De Kersenplukkers.
- De privacyverklaring is geactualiseerd in overeenstemming met voorgaand besluit.
- De Dartclub heeft zichzelf opgeheven. De vereniging gaat met de darters in gesprek over een mogelijk vervolg.
- Het verzoek van de Koersbalclub voor nieuwe (anders gekleurde) ballen is gehonoreerd.
- Er komt in oktober een vergadering met het verenigingsbestuur en delegaties van afdelingen en activiteiten.
- Bij de ziekendag van de Zonnebloem op 8 september is er gratis koffie en thee bij binnenkomst.
- Op 21 oktober is er exclusief voor de leden van Just for Fun gratis koffie en thee.

19 juni 2018

- Just For Fun zal op 21 oktober optreden, toegangsprijs € 4,--.

11 mei 2018

- Project Max Vitaal wordt toch gefaciliteerd en wel op 6 oktober.
- Reglement Consumpties, Munten, Catering en Verrekening van kosten is gewijzigd.
- Er worden geen bartarieven op de website gepubliceerd.

17 april 2018

- Door onvoldoende capaciteit bij docenten gaat Tai-Chi geen activiteit worden bij de vereniging.
- Samen Zingen krijgt eenmalig de kopieerkosten voor liederenbundels voor huidige deelnemers vergoed.
- De creatieve club exposeert voortaan in de kleine zaal.
- Een instructie met voorwaarden voor het gebruik van gratis consumpties is verstrekt aan het barbeheer.
- Het concept voor een afdelingsreglement is goedgekeurd en wordt via de website beschikbaar gesteld.
- De rookruimte blijft bestaan tenzij zou blijken dat dit wettelijk verboden is.
- Ventilatoren in de kleine zaal worden vervangen.
- Er is een begin gemaakt met het formuleren van privacybeleid door de vereniging. Zie Reglementen.
- Toegang bij de Oranjeavond is gratis, consumpties moeten worden afgerekend.
- Toestemming is verleend voor een lezing met onderwerp osteoporose (botontkalking).
- Prinsenverkiezing en Prinsenreceptie zijn verzet naar 2 en 9 december.
- Kannenkoffie en kannenthee maken geen deel meer uit van het barassortiment.
- Dit jaar geen deelname van de vereniging aan het project Max Vitaal.
- Er komt voorlopig geen koffieautomaat in het café.
- Een dorpsquizteam heeft de kleine zaal tegen het geldende tarief mogen huren op 27 oktober 's avonds.

20 februari 2018

- De Open Dag gaat door, de datum is zondag 22 april.
- De frequentie van cursussen voor BHV-ers zal met de betrokkenen worden overlegd.
- Het verzoek van de Dementheek om incidenteel een zaal in De Vliegert te kunnen huren is geaccepteerd.

 16 januari 2018

- Het assortiment hapjes van de bar voor onderafdelingen is uitgebreid met mini-loempia's.
- De prijzen van genoemd assortiment zijn opnieuw vastgesteld.
- Een nieuw Huishoudelijk Reglement is opgesteld ter goedkeuring door de leden tijdens de komende ALV.
- De jaarrekening 2017 is goedgekeurd en de begroting 2018 is vastgesteld.
- Er komt een uitbreiding van het aantal zonnepanelen op De Vliegert.
- Tai-Chi wordt wellicht een nieuwe activiteit. Er komt een demonstratiebijeenkomst voor belangstellenden.
- De regeling representatiekosten is aangenomen.

12 december 2017

- Het artikel 'drukwerkkosten' is toegevoegd aan het Reglement CMCV.
- Op koningsdag vrijdag 27 april is De Vliegert gesloten.
- Op 1 mei zal een koningsavond worden georganiseerd.
- Aanvraag dansmariekestoernooi de Stillekes voor 18 maart is goedgekeurd.
- Gerard Goossens wordt secretaris en contactpersoon bij de Activiteitencommissie.
- De regeling representatiekosten is herzien.

13 november 2017

- Beheerder Elaine Eijsermans krijgt een collega: Trees van Schijndel.
- De ALV wordt gepland op woensdag 28 maart 2018. Geen andere activiteiten die dag.
- Entreeprijs kerstviering wordt € 3,-. Er komen 150 kaartjes voor vrije verkoop.

17 oktober 2017

- Er worden extra stoelen besteld voor de grote zaal.
- Er wordt geen officiële heropening van De Vliegert georganiseerd.
- Van nieuwe leden komen geen adressen meer in het nieuws bulletin.
- Vakantieopeningstijden 1 gelden van 30 april 2018 /tm 13 juli 2018.
- Vakantieopeningstijden 2 gelden van 16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018.
- Kerstviering 2018 op woensdag 12 december. Geen andere activiteiten die dag.
- In de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar 2018 is De Vliegert ’s avonds gesloten.

12 september 2017

- Het Dagelijks Bestuur vergadert voortaan niet meer op vaste datums.
- Het nieuwe Reglement Consumpties, Munten, Catering en Verrekening van kosten is vastgesteld.
- Dit jaar is er geen overlegvergadering tussen algemeen bestuur en besturen van de onderafdelingen.
- Overeenkomst Canta Classica is getekend (CC als onderafdeling van De Kersenplukkers).
- De organisatie van een dansavond door de CV is akkoord.
- In de week tussen Kerst en Nieuwjaar 2017 zijn de openingstijden van De Vliegert: overdag normaal, ’s avonds gesloten.

15 augustus 2017

- Het fonds Vrienden van De Kersenplukkers wordt vervangen door Donateurs van De Kersenplukkers.
- De bestuurskamer kan gereserveerd worden voor vergaderingen.
- De Huisregels zijn gewijzigd met betrekking tot verhuur van inventaris van De Vliegert voor extern gebruik.
- Artikelen uit het hapjesassortiment van de bar voor onderafdelingen mogen niet door onderafdelingen zelf worden ingekocht.
- Een nieuwe tarievenlijst voor de bar is vastgesteld.

11 juli 2017

- Gerard Goossens is tussentijds benoemd tot bestuurslid in de functie van tweede secretaris.
   Hij vult de vacature in die ontstond na het aftreden van Ton van den Bruele.