Financiƫle regeling activiteiten

wijnglas

Reglement Consumpties, Munten, Catering en Verrekening van kosten

 

Artikel 1: reguliere of vrije inloop activiteiten

Bij reguliere of vrije inloop activiteiten van onderafdelingen en bij uitwisselingen met andere verenigingen gelden voor alle bezoekers ledenprijzen, hierna tarief 1 te noemen.

Artikel 2: open activiteiten

Voor open activiteiten welke door de activiteitencommissie worden georganiseerd zoals ontspanningsactiviteiten, koorconcerten, toneelvoorstellingen, lezingen en dergelijke gelden hogere prijzen, hierna tarief 2 te noemen. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden van De Kersenplukkers.

Artikel 3: vergaderingen van onderafdelingen

1. Tarief 1 is van toepassing.
2. Bij officiële bestuursvergaderingen van een onderafdeling is koffie en thee gratis.
3. Bij de éénmalige jaarvergadering (algemene ledenvergadering) van een onderafdeling is 1 kop koffie, thee, bouillon of een glas frisdrank per aanwezig lid gratis. Overige consumpties dienen gewoon tegen de geldende prijzen volgens tarief 1 te worden afgerekend.

Artikel 4: bijeenkomsten van en voor rekening van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo

Hierbij is tarief 2 van toepassing.

Artikel 5: prijzen consumpties en etenswaren bij carnavalsmiddagen en -avonden

1. Consumpties kunnen alleen worden afgerekend met aan te kopen goudkleurige munten.
2. Aankoopprijs van de munten en bartarieven uitgedrukt in munten worden door het bestuur vastgesteld. Dit is de muntenregeling.
3. Niet gebruikte goudkleurige munten blijven ook nadien geldig voor alle consumpties en etenswaren uit het assortiment van de bar. Hierbij hoeft, met uitzondering van bij de carnavalsactiviteiten, niet te worden afgerekend volgens de muntenregeling zoals hierboven omschreven.

Artikel 6: consumpties, hapjes en buffetten bij een feestmiddag of -avond van een onderafdeling

1. Consumpties
a. Optie 1. Wanneer het bestuur van een onderafdeling besluit de aanwezige leden een aantal consumpties voor rekening van de onderafdeling aan te bieden, kan zij daarvoor bij het barbeheer witte barmunten bestellen. Deze barmunten zijn geldig voor alle consumpties en etenswaren welke tot het assortiment van de bar behoren. Teveel bestelde munten worden achteraf door het bestuur van de onderafdeling aan het barbeheer teruggegeven. Doorverkoop door het onderafdelingsbestuur van teveel bestelde witte munten aan individuele leden is niet toegestaan. Verrekening van het aantal afgenomen munten vindt plaats d.m.v. een nota van De Kersenplukkers aan de penningmeester van de onderafdeling. Uitgegeven maar door de leden niet gebruikte witte barmunten blijven ook nadien geldig voor alle consumpties en etenswaren uit het assortiment van de bar. Aankoopprijs van een witte barmunt wordt door het bestuur vastgesteld. Het overige gebruik van consumpties en etenswaren uit het beschikbare assortiment wordt door de aanwezige leden zelf aan de bar contant afgerekend. Hierbij gelden de prijzen vermeld als tarief 1.
b. Optie 2. Wanneer het bestuur van een onderafdeling besluit dat alle door de aanwezige leden gebruikte consumpties voor rekening van de onderafdeling komen, worden deze consumpties door de barbediening geregistreerd en d.m.v. een gespecificeerde nota van De Kersenplukkers aan de penningmeester van de onderafdeling in rekening gebracht. Hierbij geldt tarief 1. Het zelf inkopen door de onderafdelingen van dranken en etenswaren welke tot het assortiment van de bar behoren, is niet toegestaan.
2. Hapjes en Buffetten
a. Optie 1. Wanneer de onderafdelingen hun leden andere hapjes, gebak, een koud of warm buffet e.d. willen serveren, kunnen zij die producten of de ingrediënten daarvoor zelf inkopen en rechtstreeks met de leverancier afrekenen. Rechtstreekse inkoop door de onderafdelingen zelf dient volledig in overleg met het barbeheer plaats te vinden. Het barbeheer dient vooraf op de hoogte te zijn van alles wat er door de onderafdeling wordt besteld en op welke wijze dat binnen De Vliegert wordt aangeleverd en welke nadere afspraken daarbij zijn gemaakt. Het in eigen beheer van de onderafdeling met vrijwilligers klaarmaken van hapjes e.d. in de keuken van De Vliegert behoeft vooraf de instemming van het barbeheer. Bij het door de onderafdeling zelf bestellen/inkopen van een koud of warm buffet of een barbecue t.b.v. de leden, kan de onderafdeling de levering van bestek en servies, het afwassen daarvan en het wederom ophalen, door de cateraar laten verzorgen of daarbij gebruik maken van het beschikbare bestek en servies van De Kersenplukkers zelf. Voor dit gebruik, het opruimen en afwassen daarvan wordt per aanwezig lid € 1,00 aan de onderafdeling in rekening gebracht. Voor gebruik van gebakschoteltjes en kop en schotels is geen vergoeding verschuldigd. Wanneer de onderafdeling voor het volledig opruimen en afwassen van gebruikt bestek en servies van De Kersenplukkers zelf vrijwilligers beschikbaar stelt, kan de vergoeding van € 1,00 per aanwezig lid achterwegen blijven. Dit is ter beoordeling van het barbeheer.
b. Optie 2. De onderafdelingen kunnen de hapjes, gebak, koud of warm buffet of de ingrediënten daarvoor ook volledig door het barbeheer laten verzorgen. Hiertoe dienen vooraf duidelijk afspraken met het barbeheer te worden gemaakt. De producten worden d.m.v. een zoveel mogelijk gespecificeerde nota aan de onderafdeling in rekening gebracht, waarbij voor de bemoeienis van het barbeheer een geringe opslag op de inkoopprijs wordt toegepast. Wat betreft gebruik van servies, bestek e.d. geldt hetzelfde als onder optie 1 omschreven. De wensen van de onderafdeling ten aanzien van de invulling van een feestmiddag of -avond voor hun leden dient vooraf in het reserveringsformulier voor gebruik van een ruimte in De Vliegert te worden aangegeven en met het barbeheer te worden besproken. De onderafdeling is zelf met haar vrijwilligers verantwoordelijk voor het inrichten en weer opruimen van de gereserveerde ruimte en het schoonmaken en herschikken van het meubilair volgens de geldende richtlijnen.

Artikel 7: activiteitencommissie

Regeling bij activiteiten van de activiteitencommissie, zoals ontspanningsactiviteiten, lezingen e.d.
a1. Wanneer de activiteit alleen toegankelijk is voor leden van De Kersenplukkers gelden de reguliere prijzen voor gebruikte consumpties e.d. volgens tarief 1.
a2. Wanneer het een open activiteit betreft welke ook toegankelijk is voor niet leden van De Kersenplukkers geldt het bepaalde onder artikel 2. Consumpties e.d. worden contant afgerekend aan de bar.
b. De activiteitencommissie maakt afspraken over het aantal te verstrekken consumpties of te verstrekken financiële vergoedingen aan optredende gezelschappen. Voor deze volgens afspraak te verstrekken consumpties kunnen witte munten worden besteld bij het barbeheer. Deze zijn geldig voor alle consumpties of etenswaren uit het assortiment van de bar. Aankoopprijs van de munten wordt door het bestuur vastgesteld.
c. De kosten voor de gages van te contracteren gezelschappen in de vorm van witte munten of contante betalingen en de kosten van de eventueel gratis te verstrekken koffie of thee en overige kosten van de activiteit worden door de activiteitencommissie vooraf zo nauwkeurig mogelijk ingeschat en doorberekend in de toegangsprijs. Hierbij is uitgangspunt dat de activiteit tenminste kostendekkend moet zijn.
Voor de eventueel in de toegangsprijs door te berekenen kosten voor een aangeboden kop koffie of thee wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven 1 en 2. De barbeheerster verstrekt de contant te betalen gelden of munten voor betaling van gages aan de voorzitter van de activiteitencommissie die vervolgens voor de uitbetaling zorgt. Het barbeheer houdt de inkomsten en uitgaven bij en verantwoordt deze aan de penningmeester van De Kersenplukkers.

Artikel 8: begeleiders van activiteiten

Iedere begeleider van een activiteit die op dat moment een dienst verleent kan een gratis kop koffie of thee benutten. Het is niet toegestaan drankjes van de bar aan anderen aan te bieden zonder hiervoor te betalen. Wil een onderafdeling er voor zorgen dat hun gast of medewerker gratis kan drinken dan zal deze onderafdeling dit uit eigen budget moeten bekostigen. Er kan altijd met het barpersoneel worden afgesproken de consumpties op te schrijven maar deze dienen wel na afloop van de bijeenkomst afgerekend te worden.

Artikel 9: foodartikelen, niet opgenomen in het vaste barassortiment

Voor door te berekenen prijzen voor diverse foodartikelen welke niet tot het vaste barassortiment behoren worden afzonderlijke tarieven voor de onderafdelingen, Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo en voor derden gehanteerd. Deze foodartikelen kunnen niet door individuele leden worden gekocht.

Vastgesteld op 13 juni 2017


Een overzicht met de actuele prijzen kan worden aangevraagd bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de Kersenplukkers.